لیست آثار انتشارات طلائیه

«انتشارات طلايه فعاليت خود را از سال 1356 در صنعت نشر آغاز نمود و طـي چندين دهه فعاليت خود بيش از 1400 عنوان كتاب را در موضـوعات: ادبيـات، رمان، سياسي و تاريخي، روانشناسي، عمومي و بهداشـتي، علمـي، نوجوانـان كودك، فلش كارت و آشپزي منتشر نموده است.
با رشد تكنولوژي و اسـتفادهي همـهي آحـاد جامعـه از اينترنـت، فروشـگاه اينترنتي كتاب طلايه از سال 1385 با هدف تسهيل خريد كتـاب و ارتبـاط بـا مخاطبين آغاز به كار كرد. از آن زمان تا به امروز، اين مجموعه همواره سعي بر اين داشته تا با مخاطبين خود نزديك بوده و نيازهاي آنهـا را بـيش از پـيش برآورده سازد.