لیست آثار انتشارات طلایه

«انتشارات طلايه فعاليت خود را از سال 1356 در صنعت نشر آغاز نمود و طـي چندين دهه فعاليت خود بيش از 1600 عنوان كتاب را در موضـوعات: ادبيـات، رمان، سياسی و تاريخی، روانشناسی، عمومی و بهداشـتی، علمـی، نوجوانـان كودک، فلش كارت و آشپزی منتشر نموده است.
با رشد تكنولوژی و اسـتفادۀ همـۀ آحـاد جامعـه از اينترنـت، فروشـگاه اينترنتی كتاب طلايه از سال 1385 با هدف تسهيل خريد كتـاب و ارتبـاط بـا مخاطبين آغاز به كار كرد. از آن زمان تا به امروز، اين مجموعه همواره سعی بر اين داشته تا با مخاطبين خود نزديک بوده و نيازهای آنهـا را بـيش از پـيش برآورده سازد.